خوابگاه های فعال در مشهد      

دانشجوی گرامی لطفا پس از انتخاب خوابگاه مورد نظر خود با مسئول خوابگاه تماس گرفته و در صورت داشتن ظرفیت، معرفی نامه جهت خوابگاه مزبور را از امور دانشجویی و فرهنگی مؤسسه آموزش عالی اسرار به منظور ثبت نام قطعی دریافت نمایید..