آیین نامه دانشجویان کارشناسی ارشد (دانلود)

 آیین نامه دانشجویان دانشجویان کاردانی و کارشناسی 93(دانلود)

 آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان  92  (دانلود)

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال 91  و بعد از آن  (دانلود)

 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال 91  و قبل از آن   (دانلود)

آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (دانلود)

-------------------------------------------------------

 آیین نامه انضباطی

 دانشجویان در طول مدت اشتغال به تحصیل در این موسسه موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه می باشند. کمیته انضباطی دانشجویان میتواند بر اساس شیوه نامه اجرائی و نوع تخلف مانند: جعل اسناد دانشگاه، تقلب در امتحان، عدم رعایت مقررات دانشگاه،  اخلال در نظم دانشگاه، استعمال مواد مخدر و عدم رعایت شئون دانشجوئی تنبیهات مختلفی مانند: احضار و اخطار شفاهی، تذکر و یا توبیخ کتبی با درج در پرونده، دادن نمره  0.25در درس و منع موقت از تحصیل برای متخلفین در نظر بگیرد.

 آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

 تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیراست:

  • دوره های کاردانی : بین 68 تا 72 واحد

  • دوره های کارشناسی ناپیوسته :67 تا 70 واحد

  • دوره های کارشناسی پیوسته :130 تا 140 واحد

 پذیرفته شدگان آزمون ورودی، لازم است در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود،  برای نام نویسی و انتخاب  واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

  تبصره 1 :  هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و  حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب نماید

 تبصره 2 :  اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی راانتخاب نماید.

 تبصره 3 : در آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب 10 واحد معاف است.

 - حد اکثر مدت  مجاز تحصیل در دوره های شبانه،  برای دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، سه سال  و برای دوره های کارشناسی پیوسته ،6 سال است.

 - اگر دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در طول 4 ترم و به ترتیب با معدلهای 18و17 بتوانند فارغ التحصیل گردند با شرایط خاصی و طبق آئین نامه می توانند بدون کنکور به مقطع بعدی وارد شوند.

- حضور دانشجویان در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس تجاوز کند. دراین صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

 تبصره1 : در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از سه شانزدهم شد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می شود. در این حال رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست. ولی نیمسال مذکور به عنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

 تبصره2 : غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو سه شانزدهم غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

پیشنیــاز

آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاه ها در دوره کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی نمره خام امتحان آنها، در آزمون ورودی، در یک یا چند درس، به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده‏، از حد نصاب معینی کمترباشد، موظفند حسب  نیاز  رشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند‏ به عنوان درس جبرانی ( یا پیش نیاز دانشگاهی) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تعیین نوع درس،‌ تعداد واحد، ریز مواد، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش نیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است.

به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد درسی پیشنیاز را گذرانده باشند، یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.

غیبت در امتحان

-    غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن می گردد.

-  تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یاکمیته منتخب آن شورا است.

 -   دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته ،پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود راحذف، یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جا به جا نماید مشروط براین که تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.

-  در صورت اضطرار دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ، فقط یکی از درس های نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اولاً، غیبت دانشجو در آن درس بیش از سه شانزدهم مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای باقی مانده وی  از 10 واحد کمتر نشود.

-  حذف کلیه درس ها ی اخذ شده در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجو  قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت نیمسال مزبور جزو  حداکثر مجاز تحصیل دانشجو خواهد شد.

-  میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد در غیر اینصورت،‌ نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد،‌ به صورت مشروط خواهد بود.

 -  هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی، ‌کتباَ اطلاع دهد. و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. بااین وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر،‌ مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود.

 -  دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند‌، جز در آخرین نیمسال حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

 - در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی و یا متناوب‌، کمتر از 12باشد در هر مرحله ای که باشد از ادامه تحصیل محروم می شود.

 - دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای 1  نیمسال و کارشناسی پیوسته 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده نماید که جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود. تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل 2 هفته  قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد که در صورت موافقت شهریه ثابت از آنان دریافت خواهد گردید.

 - تاریخ فراغت از تحصیل، روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود.

 -  میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل،  باید حداقل 12 باشد، تا در رشته تحصیلی خود بر حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند. در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد،‌ چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد،‌ می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی ازدرسهایی را که با  نمره  کمتر  از 12  قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی (در دوره کاردانی) و 2 نیمسال تحصیلی (در دوره کارشناسی)، مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند، تا میانگین کل خود را جبران کند . در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبولی، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.

 -   نمره پس از اعلام به آموزش غیر قابل تغییر است. 

 -  دانشگاه می تواند در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 10 ساعت حل تمرین در طول دوره بیافزاید.