مدیریت امور اداری و مالی

 دکترمحمد فروزان

 

امور مالی مؤسسه وظیفه برنامه ریزی ،هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیت های مالی موسسه را در چهارچوب مقررات، قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب  بر عهده دارد.

وظایف مدیریت مالی :

  • انجام کلیه امور مالی دانشگاه با حفظ رعایت مقررات و قوانین مربوط

  • وصول اعتبارات دانشگاه

  • نگهداری و تنظیم دفاتر اعتبارات و تعهدات و حساب اموال دانشگاه

  • نگهداری و تنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی دانشگاه

  • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات طبق مقررات مربوطه

  • تهیه و تنظیم گزارشهای مالی و ارائه آن به رئیس دانشگاه و مقامات ذیصلاح

  • همکاری با واحدهای ذیربط در تنظیم بودجه سالانه

  

 

     راه های ارتباطی با ما:

     مدیر مالی: 38661770-051 داخلی 119

     کارشناس مالی 1: 38661770-051 داخلی 127

     کارشناسی مالی 2 :38661770-051 داخلی 137