اعضای هیأت امنا مؤسسه آموزش عالی اسرار

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت در هیأت امنا

1

دکتر محسن کاهانی

نماینده مقام عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2

دکتر محمد صادق براتی

نماینده محترم استاندار خراسان رضوی

3

دکتر حمید اجتهادی

رئیس هیأت امنا

4

دکتر حبیب اله دعایی

عضو

5

دکتر محمود نقیب زاده

عضو

6

دکتر محمد حسن علم الهدایی

عضو

7

دکتر فرهنگ حداد

عضو

8

حجه الاسلام امراله سبحانی نیا

عضو روحانی

 

هيأت امنا عالي‌ترين ركن مؤسسه مي‌باشد كه وظايف و اختيارات آن در قانون تشكيل هيأت هاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 1367/12/09 و 1367/12/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و همچنين قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي (مصوب مورخ 1369/10/18 مجلس شوراي اسلامي) تعيين شده است.

هيأت هاي امنا در راس ساختار سازماني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري و سياست گذاري در امور مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و علمي، مسئوليت هاي مهم و حساسي به عهده دارند.

وظايف‌ و اختيارات‌ هيأت‌ امناء

الف- تصويب آيين‌نامه داخلي؛

ب-تصويب سازمان اداري مؤسسه؛

ج-بررسي و تصويب بودجه مؤسسه؛

د-تصويب بودجه تفصيلي مؤسسه؛

ه-تصويب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه؛

و- تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن؛

ز- تعيين حسابرس و خزانه‌دار براي مؤسسه؛

ح- جلب كمك هاي بخش خصوصي با رعايت ضوابط؛

ط- تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي؛

ی- پيشنهاد فوق‌العاده‌ حقوق اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي جهت تأئيد وزارت علوم؛

ک - تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني مؤسسه؛

ل - تعيين ميزان پرداخت حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه، حق‌التأليف و ....

ن - تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسه كه به منظور هماهنگي پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.