مدیر حراست 

غلامحسین عابدی

 

حراست موضعی است که قرار گرفتن در آن مسئولیتی خطیر را متوجه هر فرد می کند چرا که می بایست آنچنان قوی و قدرتمند عمل کند که خود در مسیر تهمت و اتهام قرار نگیرد و از پذیرفتن رنگ ها مبرا باشد و بتواند در جامعه ای که دشمنان عادت به شیطنت و فریب دارند از ولایت و اصول دینی اسلام و انقلاب و فرزندان آن دفاع جانانه کند و طوری عمل کند که مأمن همه اقشار شاغل در دانشگاه باشد.
لذا عمل به احکام و موازین شرعی و اسلامی در تمام امور و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و قانونگرایی و نیز رعایت اصول اساسی اسلام یعنی تکریم ارباب رجوع و حفظ آبرو و اسرار، بسیار تلاش نموده و با اخلاص عمل کند.  

مدیریت حراست مؤسسه آموزش عالی اسرار به منظور حفظ اصول و ارزش هاي نظام مقدس جمهوری اسلامی ترويج فرهنگ خدمت گزاری و مسووليت پذيری در برابر مردم، استقرار نظام شايسته سالاری و رعايت قوانين و مقررات، تعامل و همكاری با مديران براى تحقق اهداف سازمانی، تلاش مجدانه برای شناسايی فرصت ها ، آسيب ها و عوامل تهديد كننده سازمان و پيش گيری از بروز عوامل تهديد و در نهايت اهتمام به تحقق حراست اثرگذار، تصميم ساز و پاسخگو، با مدیریت جناب آقای عابدی فعاليت می نمايد.

وظایف و اختیارات

  • حفاظت از اطلاعات پرسنلی، اسناد، اماكن و محيط های تحت پوشش به منظور جلوگيری از هرگونه تهديد و خطرات احتمالی.

  • ارائه مشاوره امنيتی و خدمات اطلاعاتی به رياست مؤسسه.

  • تهيه شناسنامه محيطی، جمع بندی اخبار و تنظيم گزارش های لازم.

  •  پيش بينی و پيش گيری از تحركات غير قانونی در مؤسسه.

  • تهيه طرح های حفاظتی و صدور دستورالعمل های حفاظتی و آموزش پرسنل برای حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن انجام آن.

  • تهيه طرح های حفاظتی و صدور دستورالعمل های حفاظتی اماكن و نظارت بر عملكرد اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات.

  • صدور كارت شناسايی و مجوز تردد و رعايت تدابير لازم برای پيش گيری از هرگونه سوء استفاده و جعل.

  • ايجاد بايگانی و دبيرخانه محرمانه برای ثبت و صدور كليه نامه های طبقه بندی شده دستگاه.

  • نظارت بر رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در خصوص نصب و توسعه شبکه های موجود در مؤسسه.

  • انجام سایر امور در حدود دستورالعمل ها و وظایف محول شده.