اطلاعیه ها

  • 3252
  • 441 مرتبه
  • 11/30/1401

برنامه درسی ورودی های جدید (بهمن 1401)

برنامه درسی ورودی های جدید (بهمن 1401)

 

 برنامه دانشجویان کاردانی حسابداری ترم اول (ورودی بهمن 1401)

برنامه دانشجویان کارشناسی حسابداری ترم اول (ورودی بهمن 1401)

برنامه دانشجویان کارشناسی مدیریت ترم اول (ورودی بهمن 1401)

برنامه دانشجویان مهندسی صنایع ترم اول (ورودی بهمن 1401)

برنامه دانشجویان کاردانی الکتروتکنیک ترم اول (ورودی بهمن 1401)

برنامه دانشجویان کاردانی الکترونیک ترم اول  (ورودی بهمن 1401)

برنامه دانشجویان کاردانی کامپیوتر ترم اول (ورودی بهمن 1401)

برنامه دانشجویان کارشناسی کامپیوتر ترم اول (ورودی بهمن 1401)

برنامه دانشجویان کارشناسی پیوسته عمران ترم اول ( ورودی بهمن 1401)

برنامه دانشجویان کارشناسی پیوسته معماری ترم اول ( ورودی بهمن 1401)

برنامه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معماری ترم اول ( ورودی بهمن 1401)

برنامه دانشجویان کاردانی معماری ترم اول ( ورودی بهمن 1401)

برنامه دانشجویان کارشناسی پیوسته برق ترم اول (ورودی بهمن 1401)